Rehabilitation of patients who suffered an ischemic stroke by methods of ozonotherapy, kinesiotherapy, physiotherapy and acupuncture
ARTICLE PDF (Українська)

Keywords

ozonotherapy, reflexotherapy, stroke, diabetes mellitus

How to Cite

Dovguy, I., & Svyrydova, N. (2018). Rehabilitation of patients who suffered an ischemic stroke by methods of ozonotherapy, kinesiotherapy, physiotherapy and acupuncture. East European Journal of Neurology, (6(18), 23-29. https://doi.org/10.33444/2411-5797.2017.6(18).23-29

Abstract

Among the cerebrovascular diseases of the acute cerebrovascular accident, so-called clinical practice, cerebral stroke is characterized by a special gravity of the course and a high percentage of adverse outcome. In the world annually 16 million strokes are registered, the socio-economic significance of the problem is caused, in the considerable disability of patients, the number of which in the world is more than 60 million. Under the influence of the ozone-oxygen mixture in the blood of ozone are formed that move with the flow of blood throughout the body. Much of the ozonides penetrate the brain through the blood-brain barrier, where they provide, first of all, the membrane-stabilizing effect, by improving the structural and functional properties of the lipid layer of the neuronal membranes. Ozone therapy can lower blood glucose levels, so it is important for the prevention of stroke, especially in patients with diabetes, in addition to its effects on cellular metabolism and the stimulation of endogenous mechanisms to combat chronic oxidative stress.

https://doi.org/10.33444/2411-5797.2017.6(18).23-29
ARTICLE PDF (Українська)

References

1. Balkova N.B., Reminiak I.V. (2015) Depresyvni rozlady u khvorykh z pisliainsultnym bolovym syndromom [Depressive disorders in patients with post-stroke pain syndrome] Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii «Karpatski chytannia». Uzhhorod, рр.37, [in Ukrainian].
2. Vasylevskaia O.V., Akhmerov F.R., Kormachev M.V., Panov A.V., Symunov Yu.L. (2007) Depressyia pry mozghovom insulte i prymenenye ozonooksyhenatsyy v vosstanovlenyy nevrolohycheskykh funktsyi [Depression in cerebral stroke and application of ozone oxidation in the recovery of neurological functions] Kazanskyi medytsynskyi zhurnal, no 4, pp.176–178 [in Russian].
3. Vereshchahyn N.V., Pyradov M.A., Suslyna Z.A. (2002) Insult. Pryntsypy diahnostyky, lechenyia i profilaktyky [Principles of diagnosis, treatment and prevention]. pp.287 [in Russian].
4. Dubenko O.E. Kryptohennyi insult [cryptogenic stroke] (2016) Mezhdunarodnyi nevrolohycheskyi zhurnal, no 2, pp.90–94 [in Russian].
5. Evtushenko S.K. (2015) Ot identyfykatsyi novykh faktorov ryska v heneze kryptohennykh insultov [From the identification of new risk factors in the genesis of kryptonized strokes] Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii «Karpatski chytannia».Uzhhorod, рр.37 [in Russian].
6. Zozulia I.S., Holovchenko Yu.I., Onopriienko O.P. (2010) Insult. Taktyka, stratehiia vedennia, profilaktyka, reabilitatsiia ta prohnozy [Stroke Tactics, strategy of management, prevention, rehabilitation and prognosis]. рр. 320 [in Ukrainian].
7. Kadykov A.S., Shakhparonova N.V. (2003) Reabylytatsyia posle insulta [rehabilitation after a stroke] RMZh, no 25, pp.1390–1394 [in Russian].
8. Kovalchuk V.V. (2008) Pryntsypy orhanyzatsyy y effektyvnost razlychnykh metodov reabylytatsyy bolnykh posle ynsulta [Principles of organization and effectiveness of various methods of rehabilitation of patients after a stroke]. d. med. nauk: 14.00.13, pp.377 [in Russian].
9. Kohan O.H., Naidyn V.L. (1988) Medytsynskaia reabylytatsyia v nevrolohyy y neirokhyrurhyy [medical rehabilitation in neurology and neurosurgery]. Medytsyna, pp. 304 [in Russian].
10. Kozelkyn A.A., Revenko A.V., Medvedkova S.A., Subbotovskaia L.V., Tolstykova E.D. (2010) Sovremennye aspekty neiroreabylytatsyy postynsultnykh bolnykh [Modern aspects of neurorehabilitation of post-stroke patients] Mezhdunarodnyi nevrolohycheskyi zhurnal. no 8 [in Russian].
www.mif-ua.com/archive/article/15235
11. Luvsan H. (2000) Tradytsyonnye y sovremennye aspekty vostochnoi refleksoterapyy /[ traditional and modern aspects of oriental reflexology]– Moskow, pp.400 [in Russian].
12. Murashko N.K., Morozova O.H. (2013) Refleksoterapiia [Reflexotherapy]. Kyiv, pp. 480 [in Ukrainian].
13. Samosiuk Y.Z. Lyseniuk V.P. (2004) Akupunktura [Acupuncture] pp. 528 [in Ukrainian].
14. Mankovskyi B. N. (2016) Sovremennye podkhody k lechenyiu dyabetycheskoi neiropatyy – ot teoryy k praktyke [Modern approaches to the treatment of diabetic polyneuropathy from theory to practice] Zdorovia Ukrainy, no 1, pp. 12-13[in Russian].
15. Myshchenko T.S., Zdesenko Y.V. (2015) Novye vozmozhnosty antyyshemycheskoi terapyy v lechenyy bolnykh s khronycheskymy narushenyiamy mozghovoho krovoobrashchenyia [New possibilities of anti-ischemic therapy in the treatment of patients with chronic circulatory disorders] Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii «Karpatski chytannia» Uzhhorod, pp.37 [in Russian].
16. Myshchenko T.S. (2015) Lechenye bolnykh ishemycheskym insultom [treatment of patients with ischemic stroke] Zdorovia Ukrainy [in Russian]. www.health-ua.com/articles/1002
17. Myshchenko T.S. (2016) Sovremennaia nevrolohyia v myre y v Ukrayne: problemy, dostyzhenyia, perspektyvy [Modern neurology in the world and in Ukraine: problems, achievements, prospects] Zdorovia Ukrainy. no 1, pp. 10–11 [in Russian].
18. Murashko N.K., Afanasiev V.V., Rumiantseva S.A., Sulik R.V. (2013) Hostri porushennia mozkovoho krovoobihu: diahnostyka i likuvannia [ acute cerebrovascular accident: diagnosis and treatment] Kyiv, pp. 47 [in Ukrainian].
19. Murashko N.K., Dryhant L.P., Kustkova A.S. et al. (2014) Dohospitalnyi etap pry ishemichnomu insulti [Рre-hospital stage in ischemic stroke]. Kyiv, pp. 25[in Ukrainian].
20. Pashkovska N.V., Pashkovskyi V.M. (2011) Hostri porushennia mozkovoho krovoobihu u khvorykh na tsukrovyi diabet [acute cerebrovascular accident in patients with diabetes mellitus] Praktychna anhiolohiia, no 5–6, pp. 5–14[in Ukrainian].
21. Pudov E.V. (2000) Dynamyka klynyko-fyzyolohycheskykh pokazatelei bolnykh ynfarktom mozgha v protsesse ozonoterapyy [Dynamics of clinical and physiological parameters of patients with cerebral infarction during ozone therapy]: Avtoref. dys. k.m.n. 14.00.13. N.Novhorod, pp. 22[in Russian].
22. A.N. Belova. (1999) Rukovodstvo po reabylytatsyy bolnykh s dvyhatelnymy narushenyiamy [Guidance for the rehabilitation of patients with motor disorders]. pp. 648[in Russian].
23. Svyrydova N.K., Lubenets H.S. (2015) Nekontrolovana arterialna hipertenziia u khvorykh na khronichnu ishemiiu mozku [Uncontrolled arterial hypertension in patients with chronic cerebral ischemia] Skhidno-yevropeiskyi nevrolohichnyi zhurnal. no 2. pp. 3–13[in Ukrainian].
24. Svyrydova N.K., Lubenets H.S., Popov O.V., Pavliuk N.P., Usovych K.M. Svystun V.Iu. (2015) Kompleksne likuvannia hostrykh porushen mozkovoho krovoobihu [ Comprehensive treatment of acute cerebrovascular abnormalities] Skhidno-yevropeiskyi nevrolohichnyi zhurnal. no 3.pp. 4–27[in Ukrainian].
25. Svyrydova N.K., Ponomarenko Yu.V., Inhula N.I., Bieliakova I.M., Ruda N.R., Pidhirna Kh.I.(2016) Skhidno-yevropeiskyi nevrolohichnyi zhurnal. no 2, pp. 3–13[in Ukrainian].
26. Suslyna Z.A. Vereshchahyn N.V., Pyradov M.A. (2001) Podtypy yshemycheskykh narushenyi mozghovoho krovoobrashchenyia: dyahnostyka y lechenye [Subtypes of ischemic disorders of the cerebral circulation: diannostics and treatment] Consilium medicum. no 5, pp. 218–221[in Russian].
27. Talysov R.F. (2010) Sanatornoe lechenye bolnykh s narushenyem mozghovoho krovoobrashchenyia s prymenenyem kynezoterapevtycheskykh kompleksov y ozonovykh vann [Sanatorium treatment of patients with impaired cerebral circulation with the use of kinesitherapy complexes and ozone baths:] avtoref. dys. kand. med. nauk: 14.03.11. Moscow, pp. 23[in Russian].
28. Kharina K.V., Balkova N.B., Romanova L.Ia. (2015) Retrospektyvnyi analiz chastoty zustrichaiemosti bolovykh syndromiv u khvorykh, shcho perenesly insult (za danymy medychnoi dokumentatsii) [Retrospective analysis of the incidence of pain syndromes in patients with stroke (according to medical records)] Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii «Karpatski chytannia». Uzhhorod. pp.37 [in Ukrainian].
29. Shamalov N.A., Kustova M.A. (2014) Kryptohennyi ynsult [cryptogenic stroke] Nevrolohyia, neiropsykhyatryia, psykhosomatyka, no 6, pp. 42-49[in Ukrainian].
30. Clavo B, Suarez G, Aguilar Y, Gutierrez D, Ponce P, Cubero A, Robaina F, Carreras J. (2011) Brain Ischemia and Hypometabolism Treated by Ozone Therapy. Forsch Komplementmed. no 18. pp. 283–287.
31. Orakdogen M, Uslu S, Emon ST, Somay H, Meric ZC, Hakan T. (2016) The Effect of Ozone Therapy on Experimental Vasospasm in the Rat Femoral Artery. Turk Neurosurg. no 26(6). pp. 860–865.
32. Asia Pac Qiu J, Chen HS. (2016) Efficacy and safety of ozone therapy administered by autologous blood transfusion for acute ischemic stroke: study protocol for a multi-center open-label large-sample parallel randomized controlled trial. Clin Transl Nerv Syst Dis. no 1(2). pp. 37–42.
33. Menéndez S, González R, Ledea OE, Hernández F, León OS, Díaz M. Ozono. (2008) Aspectos básicos y aplicaciones clínicas La Habana, Cuba: Editorial CENIC. no 10, pp. 320.
34. Mukherjee D, Patil CG. (2011) Epidemiology and the global burden of stroke World Neurosurg, no 76(6 Suppl). pp. 85–90.
35. Rodríguez VB, Hernández LL, González SL, Marín MD, Soberats JC, Peña RC. (2013) Prevención del ictus con la aplicación de ozonoterapia. Prevention of the stroke with the application of ozone therapy. www.bvs.sld.cu/revistas/mfr/v5n1_13/mfr02113.htm
36. Zuaznábar MA, Concepcián OF, Marre GC, Vidal RM. (2008) Epidemiology of Cerebrovascular Diseases in Cuba, 1970 to 2006. MEDICC. no 10(2). pp. 338.
37. Svyrydova N.K. (2016) Kohnityvni ta emotsiyno-osobystisni porushennia u khvorykh na hipertenzyvnu entsefalopatiiu. Stan mozkovoho krovoobihu pry arterialnii hipertenzii (naukovyi ohliad ta osobysti sposterezhennia)[ Kohnityvni ta emotsiyno-osobystisni porushennia u khvorykh na hipertenzyvnu entsefalopatiiu. Stan mozkovoho krovoobihu pry arterialnii hipertenzii (naukovyi ohliad ta osobysti sposterezhennia)] Mezhdunarodnyi nevrolohycheskyi zhurnal. no 1(79). pp. 123-130 [in Ukrainian].
https://scholar.google.com.ua/citations?user=M0m9l3gAAAAJ&hl=uk#d=gs_md_cita-d&p=&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Duk%26user%3DM0m9l3gAAAAJ%26citation_for_view%3DM0m9l3gAAAAJ%3AeJXPG6dFmWUC%26tzom%3D-120
38. Murashko N.K. (2006) Dystsyrkuliatorna entsefalopatiia ta dementsiia: alhorytm diahnostyky i likuvannia [Dyscirculatory encephalopathy and dementia: algorithm for diagnosis and treatment] Ukr. med. chasopys, no 55, pp. 33-37[in Ukrainian].
https://scholar.google.com.ua/citations?user=M0m9l3gAAAAJ&hl=uk#d=gs_md_cita-d&p=&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Duk%26user%3DM0m9l3gAAAAJ%26citation_for_view%3DM0m9l3gAAAAJ%3Ad1gkVwhDpl0C%26tzom%3D-120
39. Svyrydova N.K. (2015) Novaia stratehyia lechenyia kohnytyvnуkh [ A new strategy for treating cognitive impairment] Semeinaia medytsyna. no 3. pp. 81-84 [in Russian].
https://scholar.google.com.ua/citations?user=M0m9l3gAAAAJ&hl=uk#d=gs_md_cita-d&p=&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Duk%26user%3DM0m9l3gAAAAJ%26citation_for_view%3DM0m9l3gAAAAJ%3AY0pCki6q_DkC%26tzom%3D-120