Розсіяний склероз: етіологія, патоґенез, клініка, діагностика, лікування (клінічна лекція)
ARTICLE PDF (Українська)

Keywords

патоґенез, розсіяний склероз, діагностика

How to Cite

Chupryna, G., & Svyrydova, N. (2016). Розсіяний склероз: етіологія, патоґенез, клініка, діагностика, лікування (клінічна лекція). East European Journal of Neurology, (1(7), 18-26. https://doi.org/10.33444/2411-5797.2016.1(7).18-26

Abstract

Останнє десятиріччя характеризувалось введенням значної кількості нових препаратів та методів патогенетичного лікування РС, які показали можливі перспективи позитивного впливу на перебіг захворювання, проте найбільш значущими визнані питання чіткої організації спеціалізованої допомоги хворим на РС, та розширення механізмів керування захворюванням, в тому числі створення ефективної системи виявлення хворих, вчасне виявлення і лікування екзацербацій, їх профілактика та попередження прогресування, проведення реабілітаційних заходів, лікування коморбідних захворювань, що є істотним резервом збільшення ефективності лікування, запобігання інвалідизації хворих та збереження спроможності  до самообслуговання.

https://doi.org/10.33444/2411-5797.2016.1(7).18-26
ARTICLE PDF (Українська)

References

1. Чупрына Г.Н. Подходы к комплексному лече- нию больных рассеяным склерозом в условиях коморбидности с использованием методов рефлексотерапии / Чупрына Г.Н. // Східно-єв- ропейський неврологічний журнал. - №3. - 2015.
- С. 44-48.
2. Чупрына Г.Н. Стоматологичиские расстройства у больных с рассеянным склерозом: особенности течения в аспекте коморбидности, поиск общих патофизиологических механизмов / Чупрына Г.Н. // Східно-європейський неврологічний жур- нал. - №5. - 2015. - С. 44-48.
3.Чуприна Г.М. Кардіоваскулярна коморбідність у хворих на розсіяний склероз: поширеність та особливості впливу на перебіг захворювання /
Чуприна Г.М. // Ліки України. - №2(23). - 2015. - С. 61-63.