[1]
Svyrydova, N., Podhornaya, K., Kucheeva, I., Zabolotnaya, V., Borshchak, L., Potyevskaya, A., Nechyporuk, A. and Slavnykova, V. 2016. The European experience of "Neurology journal club" at the Department of Neurology and Reflexology, Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education. East European Journal of Neurology. 5(11) (Nov. 2016), 3-8. DOI:https://doi.org/10.33444/2411-5797.2016.5(11).3-8.