(1)
Svyrydova, N.; Sereda, V.; Dovgiy, I.; Shcherbaty, A. Diagnosis of Vertebrogenic Pain Syndromes. EEJN 2018, 4-12.