(1)
Svyrydova, N.; Chuprina, G.; Parnikoza, T.; Sereda, V.; Khanenko, N.; Cherednichenko, T.; Svystun, V.; Yelizarovađ×. Lecture of the Cycle of Specialization in Reflexology "Theoretical and Methodological Bases of Reflexotherapy". EEJN 2018, 19-23.