(1)
Svyrydova, N.; Chuprina, G.; Parnikoza, T.; Sereda, V.; Khanenko, N.; Cherednichenko, T.; Svystun, V.; Yelizarovađ×. Painful Syndromes: Mechanisms of Nociception and Antinociception. EEJN 2018, 16-22.