(1)
Svyrydova, N.; Podhornaya, K.; Kucheeva, I.; Zabolotnaya, V.; Borshchak, L.; Potyevskaya, A.; Nechyporuk, A.; Slavnykova, V. The European Experience of "Neurology Journal Club" At the Department of Neurology and Reflexology, Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education. EEJN 2016, 3-8.