Svyrydova, N., Sereda, V., Dovgiy, I., & Shcherbaty, A. (2018). Diagnosis of vertebrogenic pain syndromes. East European Journal of Neurology, (3(21), 4-12. https://doi.org/10.33444/2411-5797.2018.3(21).4-12