Chuprina, G., Parnikoza, T., & Bondarenko, A. (2017). Therapy of migreni’s drugs. East European Journal of Neurology, (5(17), 20-26. https://doi.org/10.33444/2411-5797.2017.5(17).20-26