Svyrydova, N., Chuprina, G., Parnikoza, T., Sereda, V., Khanenko, N., Cherednichenko, T., Svystun, V., & Yelizarovađ×. (2018). Lecture of the cycle of specialization in reflexology "Theoretical and methodological bases of reflexotherapy". East European Journal of Neurology, (2(20), 19-23. https://doi.org/10.33444/2411-5797.2018.2(20).19-23