Svyrydova, N., Chuprina, G., Parnikoza, T., Sereda, V., Khanenko, N., Cherednichenko, T., Svystun, V., & Yelizarovađ×. (2018). Painful Syndromes: Mechanisms of Nociception and Antinociception. East European Journal of Neurology, (6(18), 16-22. https://doi.org/10.33444/2411-5797.2017.6(18).16-22