Svyrydova, N., Podhornaya, K., Kucheeva, I., Zabolotnaya, V., Borshchak, L., Potyevskaya, A., Nechyporuk, A., & Slavnykova, V. (2016). The European experience of "Neurology journal club" at the Department of Neurology and Reflexology, Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education. East European Journal of Neurology, (5(11), 3-8. https://doi.org/10.33444/2411-5797.2016.5(11).3-8