SVYRYDOVA, N.; SEREDA, V.; DOVGIY, I.; SHCHERBATY, A. Diagnosis of vertebrogenic pain syndromes. East European Journal of Neurology, n. 3(21), p. 4-12, 20 set. 2018.