SVYRYDOVA, N.; PODHORNAYA, K.; KUCHEEVA, I.; ZABOLOTNAYA, V.; BORSHCHAK, L.; POTYEVSKAYA, A.; NECHYPORUK, A.; SLAVNYKOVA, V. The European experience of "Neurology journal club" at the Department of Neurology and Reflexology, Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education. East European Journal of Neurology, n. 5(11), p. 3-8, 20 nov. 2016.