Trufanov, Y., Svyrydova, N., Parnikoza, T., Dovgiy, I., Chupryna, G., Sulik, R., Sereda, V., Khanenko, N., Cherednichenko, T., Mykytei, O., Kravchuk, N., Ingula, N., Fedash-KirsanovА., Kucheieva, I. and Svystun, V. (2016) “Journal club. Cerebrovascular diseases: morbidity, mortality, risk factors, diagnostics and treatment”, East European Journal of Neurology, (4(10), pp. 17-22. doi: 10.33444/2411-5797.2016.4(10).17-22.