Trufanov, Y., N. Svyrydova, T. Parnikoza, I. Dovgiy, G. Chupryna, R. Sulik, V. Sereda, N. Khanenko, T. Cherednichenko, O. Mykytei, N. Kravchuk, N. Ingula, Fedash-KirsanovА., I. Kucheieva, and V. Svystun. “Journal Club. Cerebrovascular Diseases: Morbidity, Mortality, Risk Factors, Diagnostics and Treatment”. East European Journal of Neurology, no. 4(10), Oct. 2016, pp. 17-22, doi:10.33444/2411-5797.2016.4(10).17-22.